Apparaat dat bekkenscheefstand zou kunnen verhelpen en daardoor ook rug- en nekklachten. Bedacht door fysiotherapeut Rob Krullaards.

Zie database Rare Apparaten.

Er zijn in de databank 3 uitspraken van de RCC over Krullaards Perfect Reset.

1. CVB RCC 23 december 2015 (dossiernummer: 2015/01019 – CVB)

Krullaards Perfext Plate-1Samenvatting reclame-uiting: reclame-uitingen op de website www.krullaardsperfectreset.nl. “De Krullaards Perfect Body Reset therapie zet u weer recht” en “… de Krullaards Perfect Reset plate. Hiermee kan de scheefstand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom worden opgeheven, snel en comfortabel. Na nauwkeurige metingen en onderzoek wordt er op de plate in minder dan zes minuten een rechte bekkenstand gerealiseerd.” (subpagina rugpijnennekpijn/herstel).

Oordeel: klacht deels gegrond, deels ongegrond.

Samenvatting uitspraak RCC:

Gegrond: Nu op voorhand vaststaat dat de KPR methode niet effectief kan zijn bij een scheefstand van het bekken die door een anatomisch beenlengteverschil wordt veroorzaakt, zou bij de als een van de eerste mededelingen op de homepage opgenomen mededeling “De Krullaards Perfect Body Reset therapie zet u weer recht” een nuancering in die zin opgenomen moeten worden. Nu een dergelijke nuancering ontbreekt, acht de RCC deze uiting te absoluut. Misleidend en oneerlijk.

Ongegrond: effectiviteit van de methode bij bekkenscheefstand door functioneel beenlengteverschil voldoende aannemelijk gemaakt. In haar uitspraak van 2 juli 2015 in dossier 2015/00564 heeft de RCC reeds overwogen dat adverteerder de geclaimde effectiviteit van de KPR methode voldoende aannemelijk had gemaakt door de toen overgelegde feitelijke meet- en behandelgegevens van de fysiotherapeuten die de KPR-behandelingen uitvoeren en de mondelinge en schriftelijke verklaring van een bedrijfsarts over zijn ervaringen met de werkzaamheid van de KPR methode. De RCC zag toen en ziet nu geen reden te twijfelen aan de juistheid van de door de fysiotherapeuten verstrekte resultaten. In de onderhavige zaak heeft adverteerder dit ‘empirische bewijs’ aangevuld met literatuurverwijzingen betreffende (de behandeling van) functioneel beenlengteverschil en bekkenscheefstand, en met schriftelijke verklaringen van eerdergenoemde bedrijfsarts en een tweede arts. Stelling dat op de EBM-norm gebaseerd bewijs vereist is, wordt afgewezen.

Samenvatting uitspraak CVB: bevestiging van de beslissing van de RCC. Het feit dat KPR International niet in staat is bewijs over te leggen dat voldoet aan de eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen waaraan ‘Evidence Based Medicine’ voldoet, brengt niet mee dat reeds om die reden de geclaimde werking van de Krullaards Perfect Reset Plate niet aannemelijk is gemaakt. Aannemelijk maken kan ook op andere wijze.

KPR International beroept zich in de eerste plaats op empirisch bewijs, te weten meet- en behandelgegevens van de fysiotherapeuten die zijn opgeleid voor de ‘KPR therapie’. Appellant heeft vraagtekens geplaatst bij de adequaatheid van de gebruikte meetapparatuur (de zogenaamde PALM meter), gewezen op het ontbreken van een controlegroep die toeval uitsluit en gesteld dat het onderzoek is uitgevoerd door belanghebbenden zelf. KPR International heeft deze bezwaren onvoldoende weerlegd. Het College acht met name het feit dat de betrokken fysiotherapeuten zelf de resultaten van de door hen met de Krullaards Perfect Reset Plate uitgevoerde behandelingen als positief hebben geregistreerd een aspect dat meebrengt dat niet uitsluitend op die registraties kan worden afgegaan.

KPR International heeft zich echter ook beroepen op positieve verklaringen van prof. X en dr. Y. Appellant stelt tegenover voorgaande verklaringen twee verklaringen die eveneens van artsen afkomstig zijn en die, kort samengevat, van mening zijn dat de Krullaards Perfect Reset Plate niet kan werken. Niet duidelijk is in hoeverre deze artsen zich in de werking van de Krullaards Perfect Reset Plate hebben verdiept. Daardoor geen doorslaggevende betekenis aan hun verklaringen. Voldoende aannemelijk gemaakt dat het apparaat een scheefstand van het bekken kan opheffen.

Extra informatie: de RCC laat kennelijk het criterium los dat “de werkzaamheid en effecten van de KPR behandelmethode over een langere periode [moeten] zijn geconstateerd in onafhankelijk (medisch) wetenschappelijk onderzoek” (zie dossier 2014/00339). Zie verder het naschrift bij dit kritische artikel.

*****

2. RCC 2 juli 2015 (dossiernummer: 2015/00564)

Krullaards Perfext Plate-1Samenvatting reclame-uiting: vervolg op dossier 2014/00339 (zie hieronder). Klacht tegen claims op www.krullaardsperfectreset.nl o.a. inhoudend dat rug- en nekklachten verdwijnen door 6 minuten op het Krullaards Perfect Reset apparaat staan, welke behandeling na enkele weken twee maal herhaald moet worden om het effect te behouden. Om het effect van de therapie ook op lange termijn vast te houden dient men speciale KPR-trainers (zooltjes) in de schoenen te dragen.

Oordeel: klacht afgewezen.

Samenvatting uitspraak: de RCC is van oordeel dat op de website www.krullaardsperfectreset.nl voor de gemiddelde consument voldoende informatie wordt verstrekt over de inhoud van de KPR-behandeling die moet leiden tot het verdwijnen van de rug- en nekklachten. Ook de klacht over het ontbreken van solide bewijs van werkzaamheid van de behandeling wordt verworpen. In de bestreden uitingen wordt geen ‘blijvende werkzaamheid’ geclaimd. Weliswaar wordt gesproken over “duurzame behandeling”, “duurzame resultaten” en het “helpen om het resultaat van de behandeling vast te houden” door middel van de KPR-trainers, maar een ‘langdurig resultaat’  betekent naar het oordeel van de RCC niet dat een blijvende werkzaamheid wordt gegarandeerd en/of wordt beweerd dat niet – door omstandigheden – opnieuw een scheefstand van het bekken kan ontstaan. Indien en voor zover klaagster heeft bedoeld te stellen dat voor de mededelingen in de uitingen betreffende de werkzaamheid van de KPR-behandeling (plaat en inlegzooltjes) in het algemeen geen “solide bewijs” bestaat, kan de klacht evenmin slagen. Naar het oordeel van de RCC heeft adverteerder de juistheid van de uitingen voldoende aannemelijk gemaakt door het aangevoerde ‘empirische bewijs’, bestaande uit de feitelijke meet- en behandelgegevens van de fysiotherapeuten die de KPR-behandelingen uitvoeren, en de schriftelijke en mondelinge verklaring van dr. V. van Gelder over (zijn ervaringen met) de werkzaamheid van de KPR-behandeling. Afwijzing klacht.

Extra informatie: de RCC laat kennelijk het criterium los dat “de werkzaamheid en effecten van de KPR behandelmethode over een langere periode [moeten] zijn geconstateerd in onafhankelijk (medisch) wetenschappelijk onderzoek” (zie dossier 2014/00339). Genoemde dr. V. van Gelder maakt deel uit van de Wetenschappelijke Adviesraad van KPR en kan dus moeilijk als onafhankelijk gelden. Zie verder dit kritische artikel.

*****

3. RCC 3 juni 2014 (dossiernummer: 2014/00339)

Krullaards Perfext Plate-1Samenvatting reclame-uiting: advertentie voor Krullaards Perfect Reset met als kop “Uw lage rug- of nekklachten binnen seconden verholpen? Het kàn nu in Leiden!”. Dit wordt gevolgd door de tekst “De nieuwe Krullaards Perfect Reset behandelmethode pakt snel en comfortabel een belangrijke oorzaak van de klachten aan: een scheefstand van het bekken. Doorgaans zijn er drie behandelingen nodig om een zeer hoge successcore van meer dan 90% te realiseren op het rechtzetten van het bekken en normaliseren van de wervelkolom.”

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Adverteerder heeft ter onderbouwing van de werkzaamheid van de KPR behandelmethode verwezen naar de resultaten die blijkens overgelegde verklaringen van zes “gekwalificeerde fysiotherapeuten” in de periode januari(en/of februari) t/m april 2014 zijn behaald bij door hen uitgevoerde KPR behandelingen. Naar het oordeel van de Commissie kunnen deze – gestandaardiseerde – verklaringen van behandelaars die via een franchiseovereenkomst aan adverteerder verbonden zijn slechts tot ondersteunend bewijs van de werkzaamheid van KPR dienen, indien daarnaast de werkzaamheid en effecten van de KPR behandelmethode over een langere periode zijn geconstateerd in onafhankelijk (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Van een dergelijk onderzoek is niet gebleken. Misleidend, oneerlijk.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Krullaards Perfect Reset 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.