Supplement dat nogal eens als wondermiddel wordt aangeprezen.

Er zijn in de databank 9 uitspraken van de RCC over Q10.

1. Voorzitter 19 mei 2014 (dossiernummer: 2014/00128)

Q10-DUT-Samenvatting reclame-uiting: diverse reclame-uitingen op de website www.aromed.nl, waarbij de klacht is toegespitst op de aanprijzing van de voedingssupplementen WIN CoQ10 en WinOmega3 Complex alsmede op de aanprijzing van de producten Symphita blessure olie en Mentha neus inhaler.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Niet weersproken is dat de volgende mededelingen over WIN CoQ10 als medische claims dienen te worden beschouwd die zijn verboden op grond van artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet respectievelijk in strijd zijn met artikel 84 Geneesmiddelenwet: • “WIN CoQ10 is een voedingssupplement (…) waarvan is aangetoond dat het helpt bij het verlagen van de bloeddruk en verbeteren van de symptomen in verband met hartaandoeningen.” • “Waarschijnlijk helpt het ook bij het verbeteren van de hersenfunctie” • “Het beschermende effect van WIN’s CoQ10 op het hart kan de veroudering van de met het hart- en vaatstelsel geassocieerde cellen vertragen.” • “Indicatie Verminderde geheugen.” Met betrekking tot de volgende mededelingen staat als onweersproken vast dat deze in strijd met artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening zijn, nu de claims niet door de Europese Commissie zijn geautoriseerd en op de lijst met toegestane claims zijn geplaatst: • “Eigenschappen Bevordert een gezond hart, Bloedsomloop regulerend, Energie regulerend, Energieproductie ondersteunend, Gunstige invloed bloeddruk, Immuunsysteem stimulerend, Neurologische functies in stand houdend. • “Indicatie (…) Vermoeidheid.” Ten aanzien van het voedingssupplement WinOmega3 Complex, Symphita blessure olie en Mentha neus inhaler is eveneens sprake van claims die in strijd zijn met de wet.

*****

2. RCC 22 maart 2012 (dossiernummer: 2011/01103-I)

pharmaSamenvatting reclame-uiting: reclame-uitingen in diverse onderdelen van het blad Swinglevend, nummer 3, 2011, van de firma Pharma Nord”. Het middel Q10 is goed voor het volgende: 1. Vertraging van de ziekte van Parkinson (pag. 5); 2. Vermindering migraineaanvallen (pag. 5); 3. Gezonder tandvlees (pag. 2); 4. Goed voor het hart (pag. 5); 5. Verlaging bloeddruk, zonder aanwijsbare bijwerkingen (pag. 5); 6. Meer energie (pag. 5); 7. Verlaging van de risico’s van type 2 diabetes (pag. 5); 8. Beperking van het risico op aderverkalking (pag. 5); 9. Celbescherming (pag. 5); 10. Bestrijding van chronische vermoeidheid (pag. 4); 11. Lager cholesterol zonder bijwerking (pag. 3); 12. Het volkomen verdwijnen van spierpijnen (pag. 3) 13. Brandstof voor cellen (pag. 5). De klacht richt zich ook tegen andere onderdelen van het blad.

Oordeel: klacht grotendeels gegrond.

Samenvatting uitspraak: de onderhavige uitgave van Swinglevend houdt naar het oordeel van de RCC een openbare aanprijzing in van voedingssupplementen van de adverteerder Pharma Nord, zowel uitdrukkelijk door Pharma Nord zelf (de advertenties) als ten behoeve van Pharma Nord, met behulp van een derde, te weten de uitgever van Swinglevend, Partner Medien Services GmbH. De Commissie acht het niet aannemelijk dat de uitingen die in redactionele vorm zijn opgezet, en daardoor neutraal ogen, maar waarvan de inhoud wervend is voor voedingssupplementen, onafhankelijk van Pharma Nord tot stand zijn gekomen. Voedingssupplementen met Q10 worden gepresenteerd als zijnde geschikt voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek of pijn bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 aanhef en onder b van de Geneesmiddelenwet (Gmw). Gelet daarop is er sprake van reclame voor geneesmiddelen. Nu niet is gebleken dat voor deze geneesmiddelen een handelsvergunning is verleend, is de reclame in strijd met artikel 84 Gmw. Strijd met artikel 2 NRC en ook op diverse punten met artikel 7 NRC.

Extra informatie: zie voor andere uitspraken over Pharma Nord hier, hier en hier.

*****

3. RCC 12 juli 2011 (dossiernummer: 2011/00528)

arko q10 nw-400x400Samenvatting reclame-uiting: aanprijzing van het product Arkocaps Q10 Caps 45 op de website www.geda-drogist.nl, waar onder meer het volgende staat: “Arkocaps Q10 Capsules Te gebruiken bij: Bloedend tandvlees Parodontitis, loszittende tanden”

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: De mededeling dat het product Arkocaps Q10 Capsules is te gebruiken bij bloedend tandvlees, parodontitis en loszittende tanden dient naar het oordeel van de RCC te worden opgevat als een verboden medische claim in de zin van artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet. De uiting is daarom in strijd met artikel 2 NRC. Voorts is de RCC van oordeel dat het product Arkocaps Q10 Caps 45 op zodanige wijze wordt aanbevolen, dat het dient te worden aangemerkt als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 onder b van de Geneesmiddelenwet. Op grond van artikel 84 van de Geneesmiddelenwet is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Niet is gesteld of gebleken dat ten aanzien van Arkocaps Q10 Caps 45 een dergelijke vergunning is verleend. Ook om deze reden is de uiting in strijd met artikel 2 NRC. Op klagers stelling dat Arkocaps Q10 Caps 45 geen enkel positief effect heeft op parodontitis, heeft adverteerder niet aannemelijk gemaakt dat het product Arkocaps Q10 Caps 45 wel de in de uiting daaraan toegeschreven heilzame werking ten aanzien van parodontitis heeft. Misleidend, oneerlijk.

*****

4. RCC 12 juli 2011 (dossiernummer: 2011/00527)

q10+forte+60caps+axiumSamenvatting reclame-uiting: aanprijzing van het product Axium Q10 Forte op de website www.sneldrogist.nl, waar onder meer het volgende staat: “Axium Q10 Forte is een goede aanvulling op de voeding: •         (…) •         voor een betere conditie van je tandvlees (bij gevoelig en snel bloedend tandvlees)”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Ingevolge artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet is het verboden eet- en drinkwaar aan te prijzen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen, die aan de waar eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziek­te van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen. De mededeling “Axium Q10 Forte (…) bij gevoelig en snel bloedend tandvlees” dient naar het oordeel van de RCC te worden opgevat als een verboden medische claim in de zin van artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet. Op klagers stelling dat Axium Q10 Forte geen bloedend tandvlees bestrijdt, heeft adverteerder niet aannemelijk gemaakt dat het product Axium Q10 Forte wel de in de uiting daaraan toegeschreven heilzame werking ten aanzien van bloedend tandvlees heeft. Tevens misleidend en daardoor oneerlijk.

*****

5. RCC 27 juni 2011 (dossiernummer: 2011/00334)

arko q10 nw-400x400Samenvatting reclame-uiting: aanprijzing van het product Q 10 30caps Arkocaps op de website www.medicatieshop.nl, waarin onder meer staat: “Te gebruiken bij: Bloedend tandvlees Parodontitis, loszittende tanden” en “Parodontitis begint als een infectie in de rand van het tandvlees en breidt zich naar beneden uit in de nauwe pockets tussen het tandvlees en de tandhals. Uiteindelijk verliezen de tanden hun greep op het kraakbeen en laten los. Q10 versnelt de energieomzetting in het tandvlees met als gevolg dat de tanden weer muurvast zitten. Dankzij Q10 heeft het tandvlees weer een gezonde kleur, bloedt het niet meer en sluit het weer prima aan.”

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: De mededelingen “Te gebruiken bij: Bloedend tandvlees  Parodontitis, loszittende tanden” en “Q10 versnelt de energieomzetting in het tandvlees met als gevolg dat de tanden weer muurvast zitten. Dankzij Q 10 heeft het tandvlees weer een gezonde kleur, bloedt het niet meer en sluit het weer prima aan” dienen naar het oordeel van de Commissie te worden opgevat als een aanprijzing die in strijd is met artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet. De uiting is daarom in strijd met artikel 2 NRC. Voorts wordt het product Q10 30caps Arkocaps op zodanige wijze aanbevolen, dat het dient te worden aangemerkt als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 onder b van de Geneesmiddelenwet. Op grond van artikel 84 van de Geneesmiddelenwet is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Niet is gesteld of gebleken dat ten aanzien van Q10 30caps Arkocaps een dergelijke vergunning is verleend. Ook om deze reden is de uiting in strijd met artikel 2 NRC. Ten slotte is niet aannemelijk gemaakt dat het product Q10 3030 Arkocaps de in de uiting daaraan toegeschreven en door klager bestreden werking heeft. Tevens misleidend en daardoor oneerlijk.

*****

6. RCC 18 mei 2011 (dossiernummer: 2011/00092)

Unibuinone.svgSamenvatting reclame-uiting: reclame voor het product “V-box Co-enzym Q10 30 mg” op www.v-box.eu ”. Daarin staat onder meer: “Q10 (..) is bewezen werkzaam tegen (…) alle soorten tandproblemen (waaronder paradontose) (…)”.

Oordeel: klacht grotendeels gegrond.

Samenvatting uitspraak: De bij het product V-box Co-enzym Q10 geplaatste mededeling dat “Q10 bewezen werkzaam is tegen alle soorten tandproblemen (waaronder parodontose)” dient naar het oordeel van de RCC te worden opgevat als een verboden medische claim in de zin van artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet. Voorts is de RCC van oordeel dat het product V-box Co-enzym Q10 30 mg op zodanige wijze wordt aanbevolen, dat het dient te worden aangemerkt als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 onder b van de Geneesmiddelenwet. Op grond van artikel 84 van de Geneesmiddelenwet is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Niet is gesteld of gebleken dat ten aanzien van V-box Co-enzym Q10 30 mg een dergelijke vergunning is verleend. Adverteerder beroept zich op onderzoeken die zijn verricht naar de werking van Q10 bij parodontitis. Daarmee is echter naar het oordeel van de RCC onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het product V-box Co-enzym Q10 30 mg de werking heeft die daaraan in de reclame-uiting wordt toegeschreven. De resultaten van de onderzoeken naar het afzonderlijke bestanddeel Q10 kunnen niet onverkort van toepassing worden verklaard op V-box Co-enzym Q10. Derhalve is niet komen vast te staan dat V-box Co-enzym Q10 de daaraan in de bestreden uiting toegeschreven werking ten aanzien van parodontitis heeft. Misleidend, oneerlijk. Niet kan worden geoordeeld dat de uiting een bedreiging vormt voor de lichamelijke volksgezondheid of dat hierin geappelleerd wordt aan gevoelens van angst als bedoeld of dat door de uiting het vertrouwen in de reclame wordt geschaad.

*****

7. RCC 11 mei 2011 (dossiernummer: 2011/00091)

pure q10 30-150x200Samenvatting reclame-uiting: aanprijzing van het product IT’S PURE UBIQUINON Q10 100MG op de website www.gezondheidswinkel.nl, waar onder meer het volgende staat:

“Ook heeft It’s Pure Ubiquinon Q10 een gunstige werking op bloedend en terugtrekkend tandvlees. Parodontitis begint als een infectie in de rand van het tandvlees en breidt zich naar beneden uit in de nauwe pockets tussen het tandvlees en de tandhals. Uiteindelijk verliezen de tanden hun greep op het kraakbeen en laten los. Q10 versnelt de energieomzetting in het tandvlees met als gevolg dat de tanden weer muurvast zitten. Dankzij Q10 heeft het tandvlees weer een gezonde kleur, bloedt het niet meer en sluit het prima aan.”

Oordeel: klacht grotendeels gegrond.

Samenvatting uitspraak: De mededelingen dienen naar het oordeel van de RCC te worden opgevat als een verboden medische claim in de zin van artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet. De uiting is daarom in strijd met artikel 2 NRC. Klager heeft voorts aangevoerd dat sprake is van misleidende reclame, nu de uiting “onwaar en onjuist” is. Adverteerder heeft daarop niet aannemelijk gemaakt dat IT’S PURE UBIQUINON Q10 100MG de in de uiting daaraan toegeschreven heilzame werking ten aanzien van parodontitis heeft. Misleidend en oneerlijk, maar niet kan worden geoordeeld dat de uiting een bedreiging vormt voor de lichamelijke volksgezondheid of dat hierin geappelleerd wordt aan gevoelens van angst.

Extra informatie: zie voor uitspraken van dezelfde datum met nagenoeg dezelfde uitkomst:

Zie tevens:

Voor afwijzingen zie:

*****

8. RCC 25 juni 2009 (dossiernummer: 2009/00344)

Unibuinone.svgSamenvatting reclame-uiting: uiting op de website www.deparadox.nl waarop reclame wordt gemaakt voor “Q10 Capsules”. Op de desbetreffende pagina van de website staat een link naar een artikel (ingescand document) waarin onder meer staat: ”Paradontose (losse tanden kwaal) Al in 1971 werd aangetoond dat patiënten met parodontose een lage concentratie van het co-enzym Q10 in hun tandvlees hadden. Het is echter nog maar kort geleden dat clinici en tandheelkundigen onderzoek gingen doen naar het gebruik van Q10 supplementen om het ziekteproces een halt toe te roepen. Parodontose vernietigt het weefsel dat de tand op zijn plaats houdt in de kaak. In sommige gevallen leidt de kwaal tot het uitvallen van tanden. Nu de therapeutische waarde van Q10 ontdekt is, doen wetenschappers nader onderzoek naar het effect van voedingssupplementen met Q10 op parodontose. Studies in Scandinavië, en elders, lijken erop te wijzen dat de verspreiding van de ziekte vertraagd en zelfs geheel gestopt kan worden door het coënzym Q10.”

Oordeel: klacht grotendeels gegrond.

Samenvatting uitspraak: De mededeling in het artikel dat uit studies lijkt te volgen dat de verspreiding van de ziekte (bedoeld is parodontitis) vertraagd en zelfs geheel gestopt kan worden door Q10, dient naar het oordeel van de RCC te worden opgevat als een verboden claim in de zin van de Warenwet. Adverteerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat Q10 de werking heeft die in het artikel daaraan toegeschreven wordt. De RCC is op grond daarvan van oordeel dat deze werking niet aannemelijk is. Misleidend, oneerlijk. Niet kan echter worden geoordeeld dat de uiting een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, het vertrouwen in reclame schaadt of dat geappelleerd wordt aan gevoelens van angst.

*****

9. RCC 20 februari 2008 (dossiernummer: 2008/07.0637)

logo (1)Samenvatting reclame-uiting: advertentie van Drogisterij Kruiderij De Rode Pilaren voor Q/Omega, waarin o.a. staat: “BuurManns introduceert een nieuwe fitmaker voor alle Nederlanders van 35 jaar en ouder” en “Het bevat per capsule 30mg Q10 voor meer energie en uithoudingsvermogen. De extra toegevoegde 1000 mg Omega-3 vetzuren ondersteunen de ontwikkeling van de hersenen. Dit verbetert uw geheugen en concentratievermogen”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Adverteerder heeft wetenschappelijke artikelen overgelegd ter onderbouwing van de in de uiting ter zake van Q-Omega, een gezondheidsproduct, gebruikte claims. De bevindingen in deze artikelen sluiten niet aan bij de in de uiting gebruikte claims. Dat inname van Q-10, in de hoeveelheid die in het product aanwezig is, bij gezonde mensen van 35 jaar en ouder leidt tot: “meer energie en uithoudingsvermogen”, is niet aangetoond. De mededeling “de extra toegevoegde 1000 mg Omega-3 vetzuren ondersteunen de ontwikkeling van de hersenen” en “dit verbetert uw geheugen en concentratievermogen”, is voor gezonde mensen van 35 jaar en ouder niet aangetoond. Één onderzoek met gezonde mensen is overgelegd waarin voorzichtige conclusies staan met betrekking tot een positieve invloed op cognitieve functies. Over de werking van alle ingrediënten van Q-Omega tezamen is geen informatie overgelegd. Gelet op het voorgaande heeft adverteerder naar het oordeel van de RCC niet aannemelijk gemaakt dat Q-Omega de in de uiting gestelde werking heeft. Gelet hierop is de uiting misleidend.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Q10 (supplement/co-enzym) 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.