Door de homeopaat Tinus Smits (1946-2010) bedachte behandelwijze die gestoeld is op twee leugens: dat vaccins autisme kunnen veroorzaken en dat vaccins in homeopathische (of isopathische; de homeopaten weten het zelf ook niet) verdunning uitkomst kunnen bieden. CEASE staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Ook – volgens homeopaten – geschikt voor de behandeling van allerhande andere aandoeningen die homeopaten wijten aan reguliere medicijnen, de pil, aspartaam, e-nummers, GMO’s etc.

Er zijn in de databank 11 uitspraken van de RCC over CEASE-therapie.

1. RCC 22 december 2016 (dossiernummer 2016/00693)

Reclame Code Commissie: CEASE-therapie 7Samenvatting reclame-uiting: reclame voor CEASE-therapie, waarmee door vaccinaties veroorzaakt autisme zou kunnen worden behandeld. Homeopathische profylaxe zou bovendien een alternatief voor vaccinatie zijn. Isaac Golden zou hebben bewezen dat dit net zo’n hoge effectiviteit geeft als een vaccin, c.q. “aantoonbaar net zo’n goede bescherming”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak Voorzitter RCC: voor zover in de uiting wordt gesproken over “vaccinatieschade” en daarbij de indruk wordt gewekt dat vaccineren kan leiden tot autisme, is de voorzitter van oordeel dat adverteerder een verband suggereert dat feitelijke grondslag mist. De daarmee verband houdende mededeling in de uiting dat adverteerder autisme als gevolg van vaccineren kan behandelen, dient daarom eveneens ongefundeerd te worden geacht. In zoverre is sprake van het bedrieglijk beweren dat adverteerder in staat is ziekten te genezen. Bovendien wordt ten onrechte angst ingeboezemd voor vaccinaties en dat is in strijd met artikel 6 NRC. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie respectievelijk de effectiviteit van zijn homeopathische profylaxe niet (in de vereiste mate) onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Adverteerder heeft slechts naar zijn website verwezen waar volgens hem voorbeelden van de werking van homeopathische profylaxe zijn te vinden. De mededelingen worden als bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid aangemerkt.

Samenvatting uitspraak RCC: het lag op de weg van adverteerder om aan te tonen dat er een oorzakelijk verband is of althans kan zijn tussen vaccineren en autisme. Naar het oordeel van de RCC is adverteerder daarin niet geslaagd. Gegeven het niet vast staan van een verband tussen vaccineren en autisme, is de RCC van oordeel dat er door de in de uiting opgenomen aanprijzing van de CEASE-therapie in geval van autisme als gevolg van vaccineren, sprake is van een bedrieglijk beweren dat een product een ziekte kan genezen. Bovendien is de RCC van oordeel dat de uiting, waarin “autisme” als vaccinatieschade wordt aangeduid, zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC. Het lag op de weg van adverteerder de juistheid van de beweringen over homeopathische profylaxe aan te tonen. Naar het oordeel van de RCC is adverteerder daarin niet geslaagd. De enkele verwijzing door adverteerder naar de bij het bezwaarschrift gevoegde lijst van publicaties vormt onvoldoende grondslag voor bovengenoemde mededelingen. Klager heeft verder gesteld dat er in 2015 ruim 2 miljoen vaccinaties zijn toegediend, resulterend in circa 1500 meldingen van bijwerkingen bij het Lareb, waarvan 130 ‘ernstig’, maar dat geen melding is gemaakt van “overlijden als gevolg van een vaccinatie of permanente hersenbeschadigingen”. Nu de adverteerder het tegendeel beweert, is de RCC van oordeel dat de uiting zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC.

*****

2. RCC 22 december 2016 (dossiernummer: 2016/00689)

Reclame Code Commissie: CEASE-therapie 7Samenvatting reclame-uiting: CEASE-therapie zou in staat zijn belastende stoffen uit het lichaam te verwijderen, waardoor onder andere autisme behandeld zou kunnen worden. Homeopathische profylaxe wordt gepresenteerd als “het alternatief voor vaccinatie”, “net zo effectief als een vaccin” en “een bewezen werkzame manier om je kind toch te beschermen”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak Voorzitter RCC: het lag op de weg van de adverteerder om de geclaimde effectiviteit van de homeopathische profylaxe [bedoeld was CEASE-therapie, LD] aannemelijk te maken. Dat heeft de adverteerder echter niet gedaan. De voorzitter acht de kans reëel dat de uitingen over homeopathische profylaxe mensen ertoe kunnen brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de onjuiste veronderstelling dat adverteerder hen een volwaardig alternatief biedt. Adverteerder heeft op geen enkele wijze onderbouwd dat van homeopathische profylaxe enige bescherming uitgaat tegen ziekten waarvoor men kan worden gevaccineerd. Om die reden kan niet worden aangenomen dat homeopathische profylaxe in enige mate een alternatief biedt voor reguliere vaccinatie, laat staan dat dit een gelijkwaardig alternatief is. De gevolgen van de keuze voor homeopathische profylaxe in plaats van reguliere vaccinatie zijn dermate ernstig te achten dat de onderhavige uiting een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt.

Samenvatting uitspraak RCC: de adverteerder heeft de geclaimde effectiviteit van de CEASE-therapie niet aannemelijk gemaakt. De enkele verwijzing naar homeopathische websites is niet voldoende, de verwijzing naar ervaringen van ouders evenmin. Aldus is sprake van bedrieglijk beweren dat een product ziekten kan genezen. De adverteerder heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat homeopathische profylaxe de geclaimde werking heeft. De uitingen zijn misleidend en oneerlijk, maar niet van dien aard dat ze een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid vormen.

*****

3. Voorzitter RCC 10 oktober 2016, dossiernummer: 2016/00694

CTSamenvatting reclame-uiting: allerhande beweringen over hoe gevaarlijk reguliere vaccinaties zijn en hoe geweldig “Homeoprophylaxis oftewel Homeopathische profylaxe”. Isaac Golden zou hebben aangetoond dat die een bescherming van 89% biedt. Homeopathische profylaxe wordt ook aangeprezen voor reizen naar de tropen. Met CEASE-therapie kunnen mensen met autisme en aanverwante gedrags- en ontwikkelingsstoornissen behandeld worden door het “ontstoren van stressmomenten”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: de reclame-uiting kan slechts dan aanvaardbaar worden geacht indien wetenschappelijk bewijs bestaat waaruit onomstotelijk blijkt dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat de aangeprezen homeopathische profylaxe hiervoor een daadwerkelijk alternatief is. Voorkomen dient immers te worden dat mensen besluiten zichzelf of hun kinderen niet te laten vaccineren door niet gefundeerde beweringen in een reclame-uiting. Dit risico doet zich hier voor. De voorzitter acht de kans reëel dat de uiting mensen ertoe kan brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de veronderstelling dat deze meer voor- dan nadelen hebben, en dat adverteerder hen een beter alternatief biedt in de vorm van homeopathische profylaxe. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie respectievelijk de effectiviteit van haar behandeling echter niet onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Derhalve kan niet worden aangenomen dat reguliere reisvaccinaties nadelen hebben en dat homeopathische profylaxe hiervoor een goed alternatief is, zodat de uiting onjuiste verwachtingen wekt. De gevolgen van het voorgaande zijn dermate ernstig te achten, dat de onderhavige uiting in strijd met artikel 4 NRC is, omdat deze een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt. Het voorgaande geldt ook voor andere dan reisvaccinaties. De geclaimde effectiviteit van CEASE-therapie is niet aannemelijk gemaakt, waardoor de reclame-uiting ook misleidend en oneerlijk is.

Extra informatie: zie voor homeopathische ‘vaccinatie’ ook dit artikel.

*****

4. Voorzitter RCC 10 oktober 2016, dossiernummer 2016/00687

CTSamenvatting reclame-uiting: klachten ten gevolge van vaccinaties zouden ontstoord kunnen worden en CEASE-therapie zou mogelijk kunnen helpen bij kinderen met autisme. Met homeopathische profylaxe zouden kinderen beschermd kunnen worden tegen infectieziekten. Die zouden net zo effectief zijn als reguliere vaccinaties, “maar zonder alle negatieve gevolgen”. “Ook is de algehele gezondheid van kinderen die met homeoprofylaxe zijn behandeld beter dan met de reguliere vaccinaties”, aldus de adverteerder.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: De onderhavige uiting kan, met het oog op de bescherming van de lichamelijke volksgezondheid, slechts dan aanvaardbaar worden geacht indien wetenschappelijk bewijs bestaat waaruit onomstotelijk blijkt dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat de aangeprezen homeopathische profylaxe hiervoor een daadwerkelijk alternatief is. Voorkomen dient immers te worden dat mensen besluiten zichzelf of hun kinderen niet te laten vaccineren door niet gefundeerde beweringen in een reclame-uiting. Dit risico doet zich hier voor. De voorzitter acht de kans reëel dat de uiting mensen ertoe kan brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de veronderstelling dat deze meer voor- dan nadelen hebben, en dat adverteerder hen een beter alternatief biedt in de vorm van homeopathische profylaxe. In de uiting wordt homeopathische profylaxe eerste keuze genoemd. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie respectievelijk de effectiviteit van haar behandeling echter niet onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Derhalve kan niet worden aangenomen dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat homeopathische profylaxe hiervoor een goed alternatief is, zodat de uiting onjuiste verwachtingen wekt. Daarbij neemt de voorzitter in aanmerking dat in de uiting ten onrechte staat dat in Australië de overheid homeoprofylaxe accepteert als een gelijkwaardig alternatief voor het reguliere Australische vaccinatieprogramma. Klager heeft onweersproken en onder bronvermelding gesteld dat deze mededeling niet juist is. De gevolgen van het voorgaande zijn dermate ernstig te achten, dat de onderhavige uiting in strijd met artikel 4 NRC is, omdat deze een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt. De bewering dat de adverteerder met ontstoringstherapie Pfeiffer en Lyme kan behandelen is eveneens in strijd met artikel 4 NRC. De uitingen met betrekking tot CEASE-therapie zijn misleidend en oneerlijk.

Extra informatie: zie voor homeopathische ‘vaccinatie’ ook dit artikel.

*****

5. Voorzitter RCC 10 oktober 2016, dossiernummer 2016/00688

CTSamenvatting reclame-uiting: homeopathische profylaxe zou een “wetenschappelijk aangetoond alternatief voor vaccineren” zijn, “gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van vaccinaties”. Het zou ook een alternatief voor reizigersvaccinaties zijn, bijvoorbeeld tegen gele koorts, malaria of Hepatitis A. De ideale situatie zou zijn dat homeopathische profylaxe eerste keuze is. Tevens reclame voor homeopathische “detoxificatie” of CEASE-therapie.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: De onderhavige uiting kan, met het oog op de bescherming van de lichamelijke volksgezondheid, slechts dan aanvaardbaar worden geacht indien wetenschappelijk bewijs bestaat waaruit onomstotelijk blijkt dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat de aangeprezen homeopathische profylaxe hiervoor een daadwerkelijk alternatief is. Voorkomen dient immers te worden dat mensen besluiten zichzelf of hun kinderen niet te laten vaccineren door niet gefundeerde beweringen in een reclame-uiting. Dit risico doet zich hier voor. De voorzitter acht de kans reëel dat de uiting mensen ertoe kan brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de veronderstelling dat deze meer voor- dan nadelen hebben en dat adverteerder hen een beter alternatief biedt in de vorm van homeopathische profylaxe. In de uiting wordt homeopathische profylaxe eerste keuze genoemd. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie en de effectiviteit van haar behandeling echter niet onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Derhalve kan niet worden aangenomen dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat homeopathische profylaxe hiervoor een goed alternatief is, zodat de uiting onjuiste verwachtingen wekt. De gevolgen van het voorgaande zijn dermate ernstig te achten, dat de onderhavige uiting in strijd met artikel 4 NRC is, omdat deze een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt. De uitingen over ontstoren en detoxificatie zijn misleidend en oneerlijk, nu niet aannemelijk is dat de adverteerder in staat is de lichamelijke klachten te genezen. Bovendien appelleert de adverteerder zonder te rechtvaardigen redenen aan gevoelens van angst voor voeding met toegelaten additieven.

Extra informatie: zie voor homeopathische ‘vaccinatie’ ook dit artikel.

6. Voorzitter RCC  6 juni 2016, dossiernr: 2016/00203

CTSamenvatting reclame-uiting: CEASE-therapie is een uiterst succesvolle en effectieve methode om kinderen, maar ook volwassenen met autisme, AD(H)D of een aanverwante stoornis met homeopathie te behandelen.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Gezien de gemotiveerde betwisting door klaagster van hetgeen in de uiting over de Cease Therapie wordt gesteld had het op de weg van verweerster gelegen om aannemelijk te maken dat de Cease Therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Daarin is verweerster niet geslaagd. Misleidend, oneerlijk.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

7. RCC  28 april 2016 (dossiernummer: 2016/00135)

CTSamenvatting reclame-uiting: CEASE-therapie is een zeer effectieve methode om autisme te behandelen. Ook een twintigtal andere aandoeningen kan met deze therapie behandeld worden. In de praktijk blijkt dat autisme en andere moderne ziektes een stapeling van verschillende oorzaken zijn, waarvan bij zo’n 70-80% vaccinaties mede verantwoordelijk zijn, bij 80-90% zijn ook toxische medicijnen en andere stoffen betrokken en bij ongeveer 5% zijn ook nog doorgemaakte ziektes betrokken. De behandeling bestaat uit het stap voor stap ontstoren van de belangrijke stressmomenten uit het verleden (vaccins, medicatie, intoxicaties, ziektes) die hebben geleid tot het ontstaan van het ziektebeeld. Met isotherapie, een vorm van homeopathie die de toxische (giftige) stoffen als homeopathisch geneesmiddel gebruikt, kan de verstorende werking op het kind worden uitgewist.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Gezien de gemotiveerde betwisting door klager van hetgeen in de uiting over de CEASE Therapie wordt gesteld had het op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat de CEASE Therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Misleidend, oneerlijk. Koppeling vaccinaties-autisme is zonder grond appelleren aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC. Bovendien worden “de toxische (giftige) stoffen” gepresenteerd als geneesmiddel, wat in strijd is met artikel 84 Geneesmiddelenwet.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

8. RCC  28 april 2016 (dossiernummer: 2016/00157)

CTSamenvatting reclame-uiting: Vaccinaties en toxische medicijnen, stoffen uit voeding en het milieu, kunnen de oorzaak zijn van autisme. Stap voor stap, met verschillende homeopathisch verdunde en gepotentieerde stoffen, wordt het lichaam van alle oorzakelijke factoren ontdaan. Een CEASE behandeling duurt, afhankelijk van de ernst van de blokkades en de hoeveelheid toxische stoffen, gemiddeld een jaar. Het resultaat van deze methode is dat klachten sterk verminderen en soms zelfs verdwijnen.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Gezien de gemotiveerde betwisting door klaagster van hetgeen in de uiting over de CEASE Therapie wordt gesteld had het op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat de CEASE Therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Daarin is adverteerder naar het oordeel van de RCC niet, althans niet voldoende geslaagd. De verwijzing in het verweer naar de overgelegde bijlage met 7 voorbeeldcasus vormt onvoldoende grondslag voor de conclusie dat er een causaal verband is tussen de CEASE Therapie en verbetering die mensen ervaren. Verder heeft adverteerder niet aannemelijk gemaakt dat er een verband bestaat tussen autisme en vaccinatie. Gelet op alle onjuiste informatie, meer in het bijzonder het gesuggereerde verband tussen vaccinaties en autisme, is de RCC bovendien van oordeel dat de uiting zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC. “Homeopathisch verdunde en gepotentieerde stoffen” worden gepresenteerd als geneesmiddel, wat in strijd is met artikel 84 Geneesmiddelenwet.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

9. RCC  28 april 2016 (dossiernummer: 2016/00158)

CTSamenvatting reclame-uiting: In de afgelopen jaren is het aantal mensen met chronische gezondheidsproblemen, leer- en gedragsproblemen behoorlijk toegenomen. Homeopathisch arts T. Smits heeft ontdekt dat hierbij vaak sprake is van een opeenstapeling van omgevingsfactoren en lichaamsvreemde stoffen zoals medicatie, vaccinaties en chemische stoffen. Deze stoffen verstoren de levenskracht, waar vooral kinderen heel gevoelig voor zijn. Door de homeopathische variant van de verstorende stof toe te dienen wordt deze verstoring opgeheven. Deze behandelvorm heet ‘CEASE-therapie’ of ontstoren. Deze methode kan in veel gevallen succesvol worden toegepast, ook bij allerhande andere aandoeningen.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Gezien de gemotiveerde betwisting door klager van hetgeen in de uiting over de CEASE Therapie wordt gesteld had het op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat de CEASE Therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Misleidend, oneerlijk. Koppeling vaccinaties-autisme is zonder grond appelleren aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC. Bovendien wordt de “homeopathische variant van de verstorende stof” gepresenteerd als geneesmiddel, wat in strijd is met artikel 84 Geneesmiddelenwet.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

10. RCC 28 april 2016 (dossiernummer: 2016/00161)

CTSamenvatting reclame-uiting: reclame van artsencentrum. Met CEASE-therapie worden goede resultaten behaald bij de behandeling van autisme (ASS), ADD, ADHD en aanverwante gedragsstoornissen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Een van de factoren voor de ontwikkeling van autisme is waarschijnlijk het toedienen van veel vaccins op zeer jeugdige leeftijd. Ook andere aandoeningen worden met CEASE-therapie behandeld.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Gezien de gemotiveerde betwisting door klager van hetgeen in de uiting over de CEASE Therapie wordt gesteld had het op de weg van verweerders gelegen om aannemelijk te maken dat de CEASE Therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Dat hebben verweerders niet gedaan. Misleidend, oneerlijk.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

11. RCC 28 april 2016 (dossiernummer: 2016/00202)

CTSamenvatting reclame-uiting: CEASE-therapie is een nieuwe effectieve behandelmethode voor autisme en aanverwante stoornissen, zoals: ADHD, PDD-NOS, Asperger, epilepsie en gedragsstoornissen. De therapie is er op gericht om de waarschijnlijke oorzaken voor de stoornis te achterhalen en te ontstoren. Veel voorkomende oorzaken zijn o.a.: vaccinaties, aspartaam, neusspray, aluminiumchloride, weekmakers in plastik, alcohol en drugs.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Gezien de gemotiveerde betwisting door klaagster van hetgeen in de uiting over de CEASE Therapie wordt gesteld had het op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat de CEASE Therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Daarin is adverteerder naar het oordeel van de RCC niet geslaagd. Misleidend, oneerlijk.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: CEASE-therapie 9Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.