Door de Duitser Samuel Hahnemann (1755-1843) bedachte behandelwijze die is gebaseerd op het similiaprincipe: het gelijkende geneest het gelijkende. Beter bekend vanwege het feit dat homeopathische middelen doorgaans zo extreem verdund zijn dat er geen molecuul van de uitgangsstof meer in te vinden is. Homeopaten noemen dit potentiëren en menen dat het schudden na het verdunnen essentieel is. Skeptici menen dat dit soort zinloze rituelen de homeopathie alleen maar belachelijker maken.

Er zijn in de databank 12 uitspraken van de RCC over homeopathie.

Zie ook onder CEASE-THERAPIE.

1. RCC 22 december 2016 (dossiernummer 2016/00693)

Reclame Code Commissie: Homeopathie 9Samenvatting reclame-uiting: reclame voor CEASE-therapie, waarmee door vaccinaties veroorzaakt autisme zou kunnen worden behandeld. Homeopathische profylaxe zou bovendien een alternatief voor vaccinatie zijn. Isaac Golden zou hebben bewezen dat dit net zo’n hoge effectiviteit geeft als een vaccin, c.q. “aantoonbaar net zo’n goede bescherming”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak Voorzitter RCC: voor zover in de uiting wordt gesproken over “vaccinatieschade” en daarbij de indruk wordt gewekt dat vaccineren kan leiden tot autisme, is de voorzitter van oordeel dat adverteerder een verband suggereert dat feitelijke grondslag mist. De daarmee verband houdende mededeling in de uiting dat adverteerder autisme als gevolg van vaccineren kan behandelen, dient daarom eveneens ongefundeerd te worden geacht. In zoverre is sprake van het bedrieglijk beweren dat adverteerder in staat is ziekten te genezen. Bovendien wordt ten onrechte angst ingeboezemd voor vaccinaties en dat is in strijd met artikel 6 NRC. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie respectievelijk de effectiviteit van zijn homeopathische profylaxe niet (in de vereiste mate) onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Adverteerder heeft slechts naar zijn website verwezen waar volgens hem voorbeelden van de werking van homeopathische profylaxe zijn te vinden. De mededelingen worden als bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid aangemerkt.

Samenvatting uitspraak RCC: het lag op de weg van adverteerder om aan te tonen dat er een oorzakelijk verband is of althans kan zijn tussen vaccineren en autisme. Naar het oordeel van de RCC is adverteerder daarin niet geslaagd. Gegeven het niet vast staan van een verband tussen vaccineren en autisme, is de RCC van oordeel dat er door de in de uiting opgenomen aanprijzing van de CEASE-therapie in geval van autisme als gevolg van vaccineren, sprake is van een bedrieglijk beweren dat een product een ziekte kan genezen. Bovendien is de RCC van oordeel dat de uiting, waarin “autisme” als vaccinatieschade wordt aangeduid, zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC. Het lag op de weg van adverteerder de juistheid van de beweringen over homeopathische profylaxe aan te tonen. Naar het oordeel van de RCC is adverteerder daarin niet geslaagd. De enkele verwijzing door adverteerder naar de bij het bezwaarschrift gevoegde lijst van publicaties vormt onvoldoende grondslag voor bovengenoemde mededelingen. Klager heeft verder gesteld dat er in 2015 ruim 2 miljoen vaccinaties zijn toegediend, resulterend in circa 1500 meldingen van bijwerkingen bij het Lareb, waarvan 130 ‘ernstig’, maar dat geen melding is gemaakt van “overlijden als gevolg van een vaccinatie of permanente hersenbeschadigingen”. Nu de adverteerder het tegendeel beweert, is de RCC van oordeel dat de uiting zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC.

*****

2. RCC 22 december 2016 (dossiernummer: 2016/00690)

Reclame Code Commissie: Homeopathie 10Samenvatting reclame-uiting: in de reclame wordt gerept van “een genezende werking” van homeopathie bij borstkanker. De ziekte van Lyme zou ook met homeopathie te behandelen zijn. Homeoprofylaxe zou vele malen veiliger zijn dan reguliere vaccinaties en bovendien bewezen effectief.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak Voorzitter RCC: De voorzitter acht de kans reëel dat de uiting mensen met borstkanker ertoe kan brengen zich te wenden tot adverteerder in plaats van de reguliere gezondheidszorg in de onjuiste veronderstelling dat adverteerder hen kan genezen. Dat maakt dat de reclame een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid vormt. Soortgelijke overwegingen heeft de voorzitter ten aanzien van de beweringen over de ziekte van Lyme. De voorzitter acht de kans ten slotte reëel dat de uiting mensen ertoe kan brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de veronderstelling dat deze meer voor- dan nadelen hebben [het omgekeerde zal zijn bedoeld, LD], en dat adverteerder hen een beter alternatief biedt in de vorm van homeopathische profylaxe. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie respectievelijk de effectiviteit van haar behandeling echter niet (in de vereiste mate) onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Ook deze mededelingen zijn een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid.

Samenvatting uitspraak RCC: Adverteerder gaat er ten onrechte van uit dat de betreffende voorzitter “lid of sympatisant van de Vereniging tegen de Kwakzalverij/Stichting Skepsis” is. Onderbouwing van dat door adverteerder verondersteld gebrek aan onafhankelijkheid van de betreffende voorzitter heeft adverteerder niet gegeven. Niet aannemelijk is dat homeopathie borstkanker kan genezen, dus er is sprake van een bedrieglijk beweren dat een product een ziekte kan genezen. De adverteerder heeft ook niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de ziekte van Lyme met homeopathie kan worden genezen. Dat adverteerder meermalen verbetering heeft gezien bij mensen “na” gebruik van homeopathische middelen, betekent nog niet dat die verbetering het gevolg is van het gebruik van homeopathische middelen. Ten slotte lag het op de weg van adverteerder om aannemelijk te maken dat homeoprofylaxe de in de uiting gestelde werking heeft. Ook in de onderhavige bezwaarprocedure heeft adverteerder dat niet gedaan. De enkele verwijzing naar onderzoeken van Isaac Golden, die bovendien zijn betwist door de klager, is onvoldoende. De uitingen zijn misleidend en oneerlijk, maar niet van dien aard dat ze een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid vormen.

*****

3. RCC 22 december 2016 (dossiernummer: 2016/00689)

Reclame Code Commissie: Homeopathie 10Samenvatting reclame-uiting: CEASE-therapie zou in staat zijn belastende stoffen uit het lichaam te verwijderen, waardoor onder andere autisme behandeld zou kunnen worden. Homeopathische profylaxe wordt gepresenteerd als “het alternatief voor vaccinatie”, “net zo effectief als een vaccin” en “een bewezen werkzame manier om je kind toch te beschermen”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak Voorzitter RCC: het lag op de weg van de adverteerder om de geclaimde effectiviteit van de homeopathische profylaxe [bedoeld was CEASE-therapie, LD] aannemelijk te maken. Dat heeft de adverteerder echter niet gedaan. De voorzitter acht de kans reëel dat de uitingen over homeopathische profylaxe mensen ertoe kunnen brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de onjuiste veronderstelling dat adverteerder hen een volwaardig alternatief biedt. Adverteerder heeft op geen enkele wijze onderbouwd dat van homeopathische profylaxe enige bescherming uitgaat tegen ziekten waarvoor men kan worden gevaccineerd. Om die reden kan niet worden aangenomen dat homeopathische profylaxe in enige mate een alternatief biedt voor reguliere vaccinatie, laat staan dat dit een gelijkwaardig alternatief is. De gevolgen van de keuze voor homeopathische profylaxe in plaats van reguliere vaccinatie zijn dermate ernstig te achten dat de onderhavige uiting een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt.

Samenvatting uitspraak RCC: de adverteerder heeft de geclaimde effectiviteit van de CEASE-therapie niet aannemelijk gemaakt. De enkele verwijzing naar homeopathische websites is niet voldoende, de verwijzing naar ervaringen van ouders evenmin. Aldus is sprake van bedrieglijk beweren dat een product ziekten kan genezen. De adverteerder heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat homeopathische profylaxe de geclaimde werking heeft. De uitingen zijn misleidend en oneerlijk, maar niet van dien aard dat ze een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid vormen.

*****

4. Voorzitter RCC 10 oktober 2016 (dossiernummer: 2016/00694)

homeopathie-pillen400x267Samenvatting reclame-uiting: allerhande beweringen over hoe gevaarlijk reguliere vaccinaties zijn en hoe geweldig “Homeoprophylaxis oftewel Homeopathische profylaxe”. Isaac Golden zou hebben aangetoond dat die een bescherming van 89% biedt. Homeopathische profylaxe wordt ook aangeprezen voor reizen naar de tropen. Met CEASE-therapie kunnen mensen met autisme en aanverwante gedrags- en ontwikkelingsstoornissen behandeld worden door het “ontstoren van stressmomenten”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: de reclame-uiting kan slechts dan aanvaardbaar worden geacht indien wetenschappelijk bewijs bestaat waaruit onomstotelijk blijkt dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat de aangeprezen homeopathische profylaxe hiervoor een daadwerkelijk alternatief is. Voorkomen dient immers te worden dat mensen besluiten zichzelf of hun kinderen niet te laten vaccineren door niet gefundeerde beweringen in een reclame-uiting. Dit risico doet zich hier voor. De voorzitter acht de kans reëel dat de uiting mensen ertoe kan brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de veronderstelling dat deze meer voor- dan nadelen hebben, en dat adverteerder hen een beter alternatief biedt in de vorm van homeopathische profylaxe. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie respectievelijk de effectiviteit van haar behandeling echter niet onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Derhalve kan niet worden aangenomen dat reguliere reisvaccinaties nadelen hebben en dat homeopathische profylaxe hiervoor een goed alternatief is, zodat de uiting onjuiste verwachtingen wekt. De gevolgen van het voorgaande zijn dermate ernstig te achten, dat de onderhavige uiting in strijd met artikel 4 NRC is, omdat deze een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt. Het voorgaande geldt ook voor andere dan reisvaccinaties. De geclaimde effectiviteit van CEASE-therapie is niet aannemelijk gemaakt, waardoor de reclame-uiting ook misleidend en oneerlijk is.

Extra informatie: zie voor homeopathische ‘vaccinatie’ ook dit artikel.

*****

5. Voorzitter RCC 10 oktober 2016 (dossiernummer 2016/00687)

homeopathie-pillen400x267Samenvatting reclame-uiting: klachten ten gevolge van vaccinaties zouden ontstoord kunnen worden en CEASE-therapie zou mogelijk kunnen helpen bij kinderen met autisme. Met homeopathische profylaxe zouden kinderen beschermd kunnen worden tegen infectieziekten. Die zouden net zo effectief zijn als reguliere vaccinaties, “maar zonder alle negatieve gevolgen”. “Ook is de algehele gezondheid van kinderen die met homeoprofylaxe zijn behandeld beter dan met de reguliere vaccinaties”, aldus de adverteerder.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: De onderhavige uiting kan, met het oog op de bescherming van de lichamelijke volksgezondheid, slechts dan aanvaardbaar worden geacht indien wetenschappelijk bewijs bestaat waaruit onomstotelijk blijkt dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat de aangeprezen homeopathische profylaxe hiervoor een daadwerkelijk alternatief is. Voorkomen dient immers te worden dat mensen besluiten zichzelf of hun kinderen niet te laten vaccineren door niet gefundeerde beweringen in een reclame-uiting. Dit risico doet zich hier voor. De voorzitter acht de kans reëel dat de uiting mensen ertoe kan brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de veronderstelling dat deze meer voor- dan nadelen hebben, en dat adverteerder hen een beter alternatief biedt in de vorm van homeopathische profylaxe. In de uiting wordt homeopathische profylaxe eerste keuze genoemd. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie respectievelijk de effectiviteit van haar behandeling echter niet onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Derhalve kan niet worden aangenomen dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat homeopathische profylaxe hiervoor een goed alternatief is, zodat de uiting onjuiste verwachtingen wekt. Daarbij neemt de voorzitter in aanmerking dat in de uiting ten onrechte staat dat in Australië de overheid homeoprofylaxe accepteert als een gelijkwaardig alternatief voor het reguliere Australische vaccinatieprogramma. Klager heeft onweersproken en onder bronvermelding gesteld dat deze mededeling niet juist is. De gevolgen van het voorgaande zijn dermate ernstig te achten, dat de onderhavige uiting in strijd met artikel 4 NRC is, omdat deze een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt. De bewering dat de adverteerder met ontstoringstherapie Pfeiffer en Lyme kan behandelen is eveneens in strijd met artikel 4 NRC. De uitingen met betrekking tot CEASE-therapie zijn misleidend en oneerlijk.

Extra informatie: zie voor homeopathische ‘vaccinatie’ ook dit artikel.

*****

6. Voorzitter RCC 10 oktober 2016 (dossiernummer 2016/00688)

homeopathie-pillen400x267Samenvatting reclame-uiting: homeopathische profylaxe zou een “wetenschappelijk aangetoond alternatief voor vaccineren” zijn, “gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van vaccinaties”. Het zou ook een alternatief voor reizigersvaccinaties zijn, bijvoorbeeld tegen gele koorts, malaria of Hepatitis A. De ideale situatie zou zijn dat homeopathische profylaxe eerste keuze is. Tevens reclame voor homeopathische “detoxificatie” of CEASE-therapie.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: De onderhavige uiting kan, met het oog op de bescherming van de lichamelijke volksgezondheid, slechts dan aanvaardbaar worden geacht indien wetenschappelijk bewijs bestaat waaruit onomstotelijk blijkt dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat de aangeprezen homeopathische profylaxe hiervoor een daadwerkelijk alternatief is. Voorkomen dient immers te worden dat mensen besluiten zichzelf of hun kinderen niet te laten vaccineren door niet gefundeerde beweringen in een reclame-uiting. Dit risico doet zich hier voor. De voorzitter acht de kans reëel dat de uiting mensen ertoe kan brengen af te zien van reguliere vaccinaties in de veronderstelling dat deze meer voor- dan nadelen hebben en dat adverteerder hen een beter alternatief biedt in de vorm van homeopathische profylaxe. In de uiting wordt homeopathische profylaxe eerste keuze genoemd. Adverteerder heeft de mededelingen over de nadelen van reguliere vaccinatie en de effectiviteit van haar behandeling echter niet onderbouwd, waardoor deze niet als juist kunnen worden beschouwd. Derhalve kan niet worden aangenomen dat reguliere vaccinaties nadelen hebben en dat homeopathische profylaxe hiervoor een goed alternatief is, zodat de uiting onjuiste verwachtingen wekt. De gevolgen van het voorgaande zijn dermate ernstig te achten, dat de onderhavige uiting in strijd met artikel 4 NRC is, omdat deze een directe bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid inhoudt. De uitingen over ontstoren en detoxificatie zijn misleidend en oneerlijk, nu niet aannemelijk is dat de adverteerder in staat is de lichamelijke klachten te genezen. Bovendien appelleert de adverteerder zonder te rechtvaardigen redenen aan gevoelens van angst voor voeding met toegelaten additieven.

Extra informatie: zie voor homeopathische ‘vaccinatie’ ook dit artikel.

*****

7. Voorzitter RCC  20 juli 2016 (dossiernummer: 2016/00371)

methode-homeopathique-smallSamenvatting reclame-uiting: klacht richt zicht tegen allerhande claims op een homeopathische website. Homeopathie zou effectief zijn bij de behandeling van kinkhoest, allergieën, hooikoorts, overgangsklachten, ziekte van Lyme, vruchtbaarheidsproblemen enz. enz.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Nu klager gemotiveerd de juistheid of de eerlijkheid van de hiervoor bedoelde uitingen heeft betwist, ligt het op de weg van adverteerder om voldoende aannemelijk te maken dat haar behandelingen tot de genoemde resultaten (kunnen) leiden. Adverteerder heeft dit nagelaten. Zij heeft volstaan met te verwijzen naar het feit dat haar website is aangepast en in het algemeen te stellen dat er veel wetenschappelijke artikelen beschikbaar zijn waarin de effectiviteit van homeopathie bij veel aandoeningen wordt bewezen boven dat van een placebo. Dit verweer is onvoldoende specifiek. Anders dan adverteerder stelt, kan de wijziging van de uiting verder niet tot het oordeel leiden dat de klacht niet meer “relevant” is. Klager heeft de klacht immers gehandhaafd en bovendien gesteld dat de wijziging ontoereikend is. Ook heeft hij erop gewezen dat adverteerder niet heeft meegedeeld dat de oorspronkelijke uiting onjuist is. De reclame-uitingen zijn misleidend en oneerlijk, en deels in strijd met de Geneesmiddelenwet.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

8. Voorzitter RCC 27 juni 2016 (dossiernummer: 2016/00338)

homeopathie-pillen400x267Samenvatting reclame-uiting: pestgedrag zou goed te behandelen zijn met homeopathie. Daarbij worden de middelen Anacardium oriëntale, Lycopodium clavatum 200K, Arum triphyllum LM6 en Cina LM6 genoemd.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: De voorzitter oordeelt dat de in de uitingen aangeprezen middelen worden gepositioneerd als geneesmiddel. Bij de gemiddelde consument wordt immers door de aanprijzingen de indruk gewekt dat deze middelen bepaalde therapeutische eigenschappen hebben bij een ziekte of gebrek, en om die reden door een arts kunnen worden voorgeschreven. Volgens het aandieningscriterium als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b Geneesmiddelenwet dienen de in de uitingen genoemde middelen hierdoor als een geneesmiddel te worden gekwalificeerd. Niet gesteld of gebleken is dat voor de hiervoor genoemde middelen een handelsvergunning is verleend. Om die reden is de reclame-uiting in strijd met het verbod van artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tevens is de uiting op grond van het voorgaande in strijd met artikel 4 Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

9. RCC 2 mei 2016 (dossiernummer: 2016/00171)

HomeopathieWaarschuwingsStickerGeenBijWerkingSamenvatting reclame-uiting: iemand met AIDS zou heel goed geholpen kunnen worden met homeopathie. De adverteerder gebruikt daarbij de termen “genezen” en “genezing”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Gezien de gemotiveerde betwisting door klager van de mededeling “Iemand met aids kan dus heel goed geholpen worden met homeopathie” in combinatie met de woorden “genezen” en “genezing”, had het op de weg van adverteerder gelegen om aannemelijk te maken dat hetgeen in de uiting wordt gesteld juist is. Naar het oordeel van de RCC is adverteerder daarin niet geslaagd. Volgens de mededeling van adverteerder ter zitting bedoelt hij met “genezen” dat de algemene levenskwaliteit beter wordt, dat klachten verminderen. De RCC acht het echter niet aannemelijk dat de gemiddelde consument de begrippen “genezen” en “genezing”, zoals die in de bestreden uiting worden gebruikt, in deze beperkte zin zal opvatten, ook niet nu onderaan de uiting staat: “Genezen is iets wat stagneert weer in beweging brengen. In beweging zijn is je ont-wikkelen opdat je je bevrijdt van oude ballast en meer jezelf wordt”. Misleidend, oneerlijk.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

10. Voorzitter RCC 3 maart 2016 (dossiernummer: 2016/00089)

homeopathie-pillen400x267Samenvatting reclame-uiting: artikel met de kop “’De Homoeopaath’ heeft een echt antwoord op de griep!”. In het artikel staat onder meer dat de jaarlijkse griepprik veel bijwerkingen heeft, gevolgd door “Gelukkig is er ook een homeopathische griepvaccinatie met nagenoeg geen bijwerkingen met als extra voordeel dat het een hogere bescherming biedt dan de reguliere griepprik.” Ook staat er: “Homeopathie heeft een beter antwoord op de griep. De homeopathische vaccinatie is voor iedereen geschikt en geeft een bescherming van meer dan 89 procent. Bij herhaling zelfs meer dan 94 procent. De homeopathische vaccinatie is ook geschikt en beschikbaar voor de ‘gewone man’, die met het huidige inentingsprogramma geen bescherming krijgt aangeboden. Alleen de mensen met een verhoogd risico komen voor inenting in aanmerking. Dat is niet helemaal eerlijk, want griep verstoort menig gezin en bedrijf. Ik vind dat iedereen bescherming verdient.”

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Nu de “homeopathische griepvaccinatie” wordt aangeprezen voor hetzelfde doel als een reguliere griepprik, te weten het voorkomen van griep, is sprake van de aanprijzing van een (immunologisch) geneesmiddel. Reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, is ingevolge artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet verboden. Niet gesteld of gebleken is dat er in Nederland een handelsvergunning is verleend voor een geneesmiddel dat als homeopathische griepvaccinatie zou werken. De reclame-uiting is dus in strijd met artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC respectievelijk in strijd met artikel 4 CPG.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

11. Voorzitter RCC 3 maart 2016 (dossiernummer: 2016/00088)

homeopathie-pillen400x267Samenvatting reclame-uiting: Steeds meer mensen worden ziek van de griepprik, door mogelijke bijwerkingen van de griepprik. Gelukkig is er ook een homeopathische griepvaccinatie met nagenoeg geen bijwerkingen met als extra voordeel dat het een hogere bescherming biedt dan de reguliere griepprik. De homeopathische vaccinatie is voor iedereen geschikt en geeft een bescherming van meer dan 89 procent. Bij herhaling zelfs meer dan 94 procent. Bijkomende voordeel van een homeopathische vaccinatie is dat inname met alleen korrels heel eenvoudig is, en de bijwerkingen vrijwel nihil zijn.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: Nu de “homeopathische griepvaccinatie” wordt aangeprezen voor hetzelfde doel als een reguliere griepprik, te weten het voorkomen van griep, is sprake van de aanprijzing van een (immunologisch) geneesmiddel. Reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, is ingevolge artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet verboden. Niet gesteld of gebleken is dat er in Nederland een handelsvergunning is verleend voor een geneesmiddel dat als homeopathische griepvaccinatie zou werken. De reclame-uiting is dus in strijd met artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC respectievelijk in strijd met artikel 4 CPG.

Extra informatie: zie ook dit artikel.

*****

12. RCC 22 december 2015 (dossiernummer: 2015/01086)

methode-homeopathique-smallSamenvatting reclame-uiting: verschillende beweringen ten aanzien van de effectiviteit van homeopathie, o.a. “Homeopathie kan heel goed helpen bij chronische verkoudheid”; “Klassieke homeopathie werkt goed bij chronische verkoudheid”, “Homeopathie biedt veel mogelijkheden voor het succesvol behandelen van chronische verkoudheid en ook bij chronische luchtwegklachten”; “Bij chronische verkoudheid en andere luchtwegklachten kan de homeopathische behandeling, door het herstellen van het zelf genezend vermogen, de weerstand ver­groten”; “Homeopathie kan veel betekenen voor chronische verkoudheid, sinusitis of andere luchtwegproblemen”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak voorzitter RCC: In het door adverteerder bedoelde onderzoek wordt door de onderzoekers slechts ingegaan op de werking van homeopathie in het algemeen. Hieruit blijkt derhalve niet dat adverteerder in staat is de in de uiting bedoelde resultaten met haar behandeling te boeken bij chronische verkoudheid. Ook overigens blijkt uit de stukken niet dat adverteerder tot een dergelijk resultaat in staat is. Misleidend, oneerlijk.

Samenvatting uitspraak RCC: geen van de zeven ingediende bezwaren slaagt. De RCC overweegt o.a. dat onder de Nederlandse Reclame Code voor misleiding niet van belang is of er sprake is van opzet of niet. Dat adverteerder als homeopaat lid is van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten laat onverlet dat de RCC een reclame-uiting van adverteerder misleidend en daardoor oneerlijk kan achten.

Extra informatie: het door de adverteerder bedoelde onderzoek is het beruchte, door homeopaten als “rapport van de Zwitserse overheid” verkochte schotschrift. In bezwaar oordeelde de RCC daarover nog als volgt: “De Commissie heeft nota genomen van de mededeling van klager dat de studie waarop adverteerder zich bij verweer heeft beroepen, anders dan is vermeld in de weergave van het verweer in de beslissing van de voorzitter, niet van “de Zwitserse overheid (Swiss Federal Office for Public Health)” afkomstig is. Deze mededeling geeft de Commissie echter geen aanleiding de gronden van de beslissing van de voorzitter te verbeteren.”

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Homeopathie 12Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.