Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel. Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Klaas Jaarsma

Op 22 februari 2017 kwam in Dorpsgenoten, een huis-aan-huisblad uitgegeven door uitgeverij Belleman te Egmond, de arts Nico van Amstel aan het woord, die naar aanleiding van de komst van een zendmast in Egmond alarmerende maar volledig onjuiste beweringen deed over de gevolgen ervan voor de plaatselijke volksgezondheid. Hij ging zelfs zo ver dat hij verontrust gemaakte burgers aanraadt om door hem alvast bloedonderzoek te laten doen nu de zendmast nog niet in gebruik is genomen.

Het was volkomen onduidelijk waarop dit bloed dan nagekeken zal worden en welke waarden na blootstelling aan het nieuwe zeer zwakke en volledig veilige, want laagfrequente magnetische veld zouden kunnen veranderen. Hij brengt daarvoor bijna 20 euro in rekening. De elektromagnetische velden (EMV), die in ons land aanwezig zijn als gevolg van zendmasten, hoogspanningskabels e.d. blijven ver onder de internationaal als veilig aangemerkte niveaus, zelfs ook voor kinderen. De enige twijfel, zoals verwoord door het gezaghebbende Kennisplatform Elektromagnetische velden en Gezondheid, betreft een mogelijk zeer licht verhoogde kans op kinderleukemie. Sommig onderzoek laat geen toename van deze ziekte zien na blootstelling en sommig wel, maar die omstreden bevinding zou dan in het ongunstigste geval kunnen leiden tot 1 extra geval van kinderleukemie in Nederland in twee jaar.
Biologisch is het optreden van kanker bij deze veldsterkten onverklaarbaar, een door het Kennisplatform onderbelicht gegeven, en blijkt zeer minieme opwarming het enige meetbare effect te zijn. Alle andere klachten die wel worden toegeschreven aan EMV zijn illusoir en berusten op het zogenaamde nocebo-effect: bewoners voelen zich ziek omdat ze vermoeden ziek te kunnen worden van de leidingen en van daaromheen hangende magnetische straling.

Wij stuurden een ingezonden brief naar Dorpsgenoten en deze werd op 1 maart geplaatst, voorzien van een naschrift van Van Amstel. Hij verwees naar hier en daar strengere buitenlandse regelgeving en wetenschappelijk onderzoek uit Klempten-West in ‘Bavaria’.  Op de website van de anti-EMV club StopUMTS was snel duidelijk waarop Van Amstel zijn beweringen baseerde en een blik op zijn website maakte nog meer duidelijk: de arts Van Amstel is slechts basisarts en daarnaast homeopaat en acupuncturist. Dat hij lid is van alternatieve clubs als de NAAV, de WAVAN, de VHAN en de AVIG, dat maakt de zaak alleen maar erger. Natuurlijk kan iemand, die medisch de plank zo misslaat als deze alterneut, per ongeluk ook wel eens gelijk hebben, dus heb ik toch even verder gekeken naar de onderzoeksbevindingen uit ‘Bavaria’ (Van Amstel bedoelt Beieren!), waarop hij zich baseert en die via www.stopumts.nl snel waren gevonden: http://www.laleva.org/de/upload/2008/06/Studie_Kempten_West.pdf

Het betreft een onderzoekje onder 28 personen, voor en na plaatsing van een zendmast voor T-mobile, geïnitieerd door een lokale Heilpraktiker en een ‘arts voor milieuziekten’, die eerder werkzaam was in een kliniek voor biologische oncologie. Zij lieten kijken naar serotonine en melatonine in het bloed en maakten een diff-je, waarmee witte en rode bloedcellen kunnen worden bekeken. De resultaten lieten flinke veranderingen zien in de serotonine- en melatonine-spiegels, terwijl er over het diff-je niets wordt gemeld.
Natuurlijk zijn laboratoriumbevindingen geschikter om een biologisch effect vast te stellen dan het uitvragen van subjectieve klachten bij blootgestelden. Net als bij de aanhoudende onzekerheid over de kinderleukemie zou er – mochten dit reproduceerbare effecten zijn – opnieuw een biologisch onverklaarbaar fenomeen zijn gevonden, omdat immers onomstotelijk vaststaat dat de laagfrequente straling waarover het hier gaat geen ioniserend effect heeft op moleculen.
Gelukkig hoeven de bevindingen van Dr Med Markus Kern c.s. echter niet serieus worden genomen, want zij werden nooit gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en dat gaat ook vast niet meer gebeuren, want het onderzoek dateert uit 2007. Van Amstel sprak in zijn eerste stukje ook nog de wens uit dat de gemeente Bergen de kosten van dit bedrieglijke en zinloze onderzoek zou betalen, maar als dat zou gebeuren zou dat dus een schandalige verspilling van belastinggeld betekenen.

In de editie van 8 maart loopt de discussie nog door. Ik kreeg bijval van een bedrijfsarts uit Egmond, terwijl Van Amstel daarop repte over ‘elektrogevoelige mensen’ (ze bestaan niet) en dat er ‘calcium de cel in gaat als gevolg van de straling’: waar zou hij dat nu toch weer vandaan halen?

Steun Kloptdatwel

Alternatieve arts jaagt Egmondse bevolking de stuipen op het lijf 1Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.