Matje dat de bloedcirculatie zou verbeteren en daarmee allerhande lichamelijke klachten zou verhelpen.

Zie ook de database Rare Apparaten en dit artikel, dit artikel en dit artikel.

Er zijn in de databank 4 uitspraken van de RCC over de Bemer.

1. RCC 10 april 2012 (dossiernummer: 2012/00250)

BEMER-matSamenvatting reclame-uiting: advertentie voor de Bemer(mat). “8 minuten liggen of zitten op de Bemermat kan de doorbloeding tot in 4 miljard haarvaten verbeteren en dat met zuurstofrijker bloed. Als aanvulling op hetgeen uw arts u voorschrijft, een goede extra hulp voor het stimuleren van de “zelfgenezing””, aldus de advertentie, die wordt gevolgd door enkele verklaringen van een arts en gebruikers over hun (positieve) ervaringen met de Bemermat.

Oordeel: klacht grotendeels gegrond.

Samenvatting uitspraak: Het door adverteerder overgelegde boek van Klopp betreft, blijkens de mededeling op de kaft, de “1st Edition excerpt from the german textbook ‘Microcirculation in the Focus of Research’ ”. Laatstgenoemd boek is in de Duitse versie (‘Mikrozirkulation Im Fokus der Forschung’) door adverteerder overgelegd bij de behandeling van het beroep in dossier 1537/08.0123. Op grond van dit “excerpt”, dat betrekking heeft op “the Bemer 3000 and its effects on microcirculation” , is de RCC van oordeel dat aannemelijk is dat de Bemer de doorbloeding in het lichaam kan verbeteren. Dit (mogelijke) effect van de Bemer op de bloedcirculatie wordt in de bestreden uiting door middel van de in de uiting opgenomen verklaringen van een arts en gebruikers direct in verband gebracht met het verhelpen van lichamelijke klachten zoals rugklachten, verkrampingen in de spieren, reumatische klachten, fibromyalgie, migraine, koude voeten, slecht genezende ulcera, hypertensie, spanningshoofdpijn, hyperventilatie, slaapstoornissen, gewrichtsklachten, claudicatieklachten, diabetes, oogklachten en pijnklachten. De RCC is van oordeel dat, ook al hebben diverse gebruikers van de Bemermat ervaren dat hun klachten verminderden, onvoldoende is komen vast te staan dat deze verbeteringen (mede) het gevolg zijn van de werking van de Bemermat. Derhalve misleidend en oneerlijk.

*****

2. RCC 8 april 2010 (dossiernummer: 2009/00879)

BEMER-matSamenvatting reclame-uiting: advertentie voor de Bemer 3000 en uiting voor de Bemer 3000 op de website www.bemer3000.nl. In de advertentie stond: “8 Minuten liggen of zitten op de Bemer-mat kan de doorbloeding tot in 4 miljard haarvaten verbeteren en dat met zuurstofrijker bloed”.

Oordeel: klacht gegrond.

Samenvatting uitspraak: ondanks enige relativeringen wordt in de uitingen onmiskenbaar een verband gelegd tussen het gebruik van de Bemer en het verhelpen van lichamelijke klachten van meer of minder ernstige aard. Het moge zo zijn dat diverse gebruikers van de Bemer3000 hebben ervaren dat hun klachten verminderden na gebruik van de Bemer, maar aan de hand van hetgeen adverteerder ter zake heeft aangevoerd, is niet, althans onvoldoende komen vast te staan dat dit (mede) het gevolg is van de werking van de Bemer3000. Misleidend, oneerlijk. Dat men de Bemer drie maanden kan testen, zonder tot aankoop daarvan over te gaan, doet niet aan het oordeel van de RCC af.

*****

3. CVB 14 oktober 2008 (dossiernummer: 2008/1537/08.0123)

BEMER-matSamenvatting reclame-uiting: advertentie van Bemer Nederland BV voor de BEMER electro-magneetveld-therapie en een uiting op de website www.bemer3000.nl. In de advertentie staat onder andere: “*Diabetes? Artrose? Chronisch ziek? Bemer is goed voor het hele lichaam. In 8 min. Méér doorbloeding, energie en weerstand” en “*Zelfs zwart wordende voeten, werden weer blank en hoefden niet geamputeerd! Open benen snel weer genezen. De bot/cel deling gaat 4 tot 5 x sneller. Betere doorbloeding met zuurstofrijker bloed en méér weerstand door verhoogde immuniteit”. Op de website staat onder andere: “Energie tekort – Chronische vermoeidheid – Rugpijn – Diabetes – Gewrichtspijn – Hoofdpijn – Spierpijn – Uitbehandeld – MS – Reuma – Osteoperose – Sport – en voor de behandeling van diverse andere klachten….” en “Goede ervaringen zijn opgedaan bij problemen met o.a.: Ademhaling, allergieën, angina pectoris, artrose, artritis, astma, blaasjesvorming na verbranding, bloeddruk – te hoog – te laag, bot- en breukgenezing, burn-out, cholesterol – te hoog depressie, diabetes, gewrichten, duizeligheid, doorbloeding, fracturen en trauma`s, hart, hoofdpijn-migraine, jicht, menstruatiepijn, multiple sclerose, nervositeit, oogdruk, ontlasting, osteoperose, open benen, overgang pijn, polyneuropathie, restless-leg, reuma- diverse, r.s.i., rug, slapen, stress, tandarts-angst, tennisarm, tinnitus, trombose vermoeidheid, wondgenezing, zwellingen.

Oordeel: klacht grotendeels gegrond.

Samenvatting uitspraak RCC: Over de werking van de Bemer3000 heeft adverteerder geen voldoende onderbouwde wetenschappelijke artikelen overgelegd. Gelet hierop is de RCC van oordeel dat adverteerder de in de uitingen aan de Bemer3000 toegeschreven werking niet aannemelijk heeft gemaakt. Misleidend, oneerlijk.

Samenvatting uitspraak CVB: Gelet op hetgeen appellante heeft aangevoerd, acht het College het aannemelijk dat de Bemer de doorbloeding in het lichaam kan verbeteren, maar de in elk van bovengenoemde uitingen besloten liggende suggestie dat toepassing van de Bemer hierdoor ook zou leiden tot een verbetering waar het betreft de in de uitingen genoemde (deels ernstige) aandoeningen en situaties, wordt niet althans onvoldoende gerechtvaardigd door het door appellante overgelegde materiaal en/of de daarop gegeven toelichting. Dat men de Bemer drie maanden kan testen, zonder tot aankoop daarvan over te gaan, doet niet aan het oordeel van het College af.

*****

4. CVB 13 juni 2008 (dossiernr: 2008/1521/07.0439)

BEMER-matSamenvatting reclame-uiting: uitlatingen op de website http://www.saro-bemer.nl/, “unieke en verbeterde magneetveld-frequentie van Prof.Kafka” bij o.a. “Energie tekort – Chronische vermoeidheid – Rugpijn – Diabetes – Gewrichtspijn – Hoofdpijn – Spierpijn – Uitbehandeld – MS – Reuma – Osteoperose – Sport – en voor de behandeling van diverse andere klachten….”. Verder staat er: “De werking van Bemer is behalve met de unieke film ook in meerdere dubbelblind studies bewezen. Wij horen wel eens „placebo-werking“…bij dieren wordt het al zeer lang met groot succes toegepast en daar kan van placebowerking toch geen sprake zijn.”

Oordeel: klacht grotendeels gegrond.

Samenvatting uitspraak RCC 8 november 2007: Van bovenstaande tekstgedeelten gaat de suggestie uit dat wetenschappelijk is aangetoond dat de Bemer de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. De RCC stelt verweerder in de gelegenheid de juistheid daarvan aan te tonen en wel door het resultaat van erkend wetenschappelijk onderzoek dat verricht is met betrekking tot de werking van de Bemer over te leggen dan wel artikelen over te leggen die geplaatst zijn in erkende wetenschappelijke tijdschriften waaruit blijkt dat wetenschappers de Bemer erkennen als therapie voor de op de website genoemde kwalen.

Samenvatting uitspraak RCC 29 januari 2008: De folder “Bemer-Therapie. Nieuwe wetenschappelijke inzichten” is een uitgave van verweerder en de samenvattingen, getiteld “Zusammenfassung der wichtigsten wissenschaftlichen Studien””, zijn afkomstig van een aan verweerder gelieerd laboratorium, zodat deze niet worden aangemerkt als objectief wetenschappelijk bewijsmateriaal voor de juistheid van de geclaimde werking. De andere twee door verweerder overgelegde bescheiden bevatten geen resultaten van erkend wetenschappelijk onderzoek en betreffen evenmin artikelen die gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften. Hoewel niet valt uit te sluiten dat er mensen zijn die de Bemer-therapie positief hebben ervaren, is de wetenschappelijke onderbouwing van de aan de Bemer toegeschreven werking onvoldoende. Strijd met artikel 7 NRC.

Samenvatting uitspraak CVB 13 juni 2008: Gelet op al hetgeen Bemer naar voren heeft gebracht, acht het College het aannemelijk dat de Bemer de doorbloeding in het lichaam kan verbeteren, maar de in de uiting besloten liggende suggestie, dat toepassing van de Bemer hierdoor ook zou leiden tot een verbetering waar het betreft alle bovengenoemde (deels ernstige) aandoeningen en situaties, wordt niet althans onvoldoende gerechtvaardigd door het door Bemer overgelegde materiaal en/of de daarop gegeven toelichting. Bevestiging oordeel RCC.

*****

Steun Kloptdatwel

Reclame Code Commissie: Bemer 3Waardeer je dit artikel? Je kunt onze site steunen met een financiële bijdrage. Dat waarderen wij dan weer! Een donatie kun je doen via dit betaalverzoek (of klik op de afbeelding hiernaast).

NB de rekening staat op naam van Maarten Koller, formeel eigenaar van deze site.